Onze visie

Onze visie bestaat uit drie onder delen:

  1. Gebedshuis = Bidden voor en met mensen
  2. Broodhuis    = Het geven van onderwijs in de gemeente
  3. Gezinshuis   = Een veilige plaats bieden aan mensen in de gemeente

“Onze gemeente is een plaats waar mensen Jezus leren kennen, zich thuis en geborgen voelen en waar ieder zijn plaats inneemt; waar de Heer kan werken door zijn Heilige Geest en zijn heerlijkheid kan tonen; waar leven en groei is om sterk en eensgezind in het geloof te staan.

Onze visie is verder gebaseerd op 3 Bijbelteksten, die een rode draad door ons gemeenteleven vormen. Deze teksten staan ook wel bekend als het Grote Doel, het Grote Gebod en de Grote Opdracht. Deze drie belangrijke boodschappen gaf Jezus zijn discipelen mee, toen Hij nog bij hen op aarde was.

Specifieke visie van de Ark Des Verbonds.

Het Fundament van Christus is geopenbaard aan de visionair van de gemeente
Ark Des Verbonds, Reverend Melvin G. Heuvel. Deze studie is gebaseerd op het leven van Jezus Christus, waarbij Mattheüs 5: 17, als een rode draad gaat door dit geheel.

De Ark Des Verbonds heeft naast de globale visie ook een specifieke visie. Deze is gericht op Alkmaar en de omliggende gemeenten.

De visie is erop gericht, om in de nabije toekomst nieuwe fundamenten te leggen in Alkmaar en omstreken. Wij geloven dat er de komende jaren nieuwe Gemeenten zullen ontstaan.

De Ark Des Verbonds wil mensen aanmoedigen, om in hun eigen omgeving actief te zijn, met onder meer gebed en evangelisatiewerk. De Ark Des Verbonds zal deze initiatieven actief ondersteunen en waar nodig een kerk planten.

Het Grote Doel (Matteüs 5:17-18)

Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied.

Het Grote Gebod (Matteüs 22:37-40)

Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’

De Grote Opdracht (Matteüs 28:19-20)

‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Globale uiteenzetting van de aspecten van deze visie:

1. Jezus, leren kennen: (tweeledig)

A. Evangeliserend:
Ieder lid van de gemeente is getuige. Evangelisatie seminars en campagnes.

B. Onderricht:
De handelswijze van Jezus, onderwijzen aan de leden; met andere woorden: Zijn liefde en levenswandel een plaats geven in ons leven. We moeten Hem gelijkvormig worden! Dit gebeurt zowel in de huiskring, als in de gezamenlijke Bijbelstudie en prediking.

2. De gemeente dient een veilige plaats te zijn:

Dit is sterk afhankelijk van hoe we met elkaar omgaan, hoe we over elkaar denken en spreken. Roddel, verkeerde gedachten en uitspraken doorbreken de muur van veiligheid, die de Heer om ons heen heeft gebouwd.

Dat betekent dus ook zelfdiscipline en discipline in de gemeente. Hier wordt liefde in de praktijk zichtbaar. Een ander facet is omzien naar elkaar. Dit geeft een gevoel bij de gemeente betrokken te zijn en aandacht ontvangen of te geven. De gerechtigheid van God moet hierin tot doel komen.

3. Waar ieder zijn plaats inneemt:

Dat wil zeggen, dat we de gaven en talenten, zowel de natuurlijke als de geestelijke, de kans geven tot ontplooiing te komen. Ook aanmoedigen tot dienstbetoon, zowel in de gemeente als in de maatschappij. We zijn ten slotte een ‘zoutend zout en lichtend licht!’ De huiskring is de oefenplaats van deze zaken en van het functioneren van de gaven.

4. Waar de Heer kan werken door zijn Heilige Geest en zijn heerlijkheid kan tonen:

Het eerste aspect is aanbidding:
Overgave aan en afhankelijk van onze Hemelse Vader. Het aanbiddingsteam heeft hierin een belangrijke taak de gemeente mee te nemen, in lofprijs en aanbidding.

Het tweede aspect is genezing:
De HERE is onze geneesheer. Het bidden met zieken. In de aanraking van de zieke door de Heer, toont de Heer zijn kracht en heerlijkheid.

Het derde aspect is de werking van de Heilige Geest;
Door de gaven heen in de afzonderlijke leden, zoals genoemd in 1 Cor. 12.

5. Waar leven en groei is om sterk en eensgezind in het geloof te staan:

Er is alleen maar leven als de Here Jezus Christus centraal staat, want Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven.

Hij kan voor groei zorgen:

A. kwantitatieve groei:
Hij kan mensen bewegen zich bij de gemeente aan te sluiten. Leiding in het persoonlijke leven van de mensen.

B. Kwalitatieve groei:
Het Woord van God laten werken in je leven. Door bevrijding, verlossing, genezing en herstel, de mensen de mogelijkheid bieden tot een kwalitatief rijk leven met God. Overwinning over de duisternis.