Onze missie

Het evangelie is per definitie missionair; het evangelie is het goede nieuws van Jezus voor heel de wereld en daarmee ook voor heel Alkmaar en omstreken. De missie van de Ark Des Verbonds, is de missie van Jezus. We willen mensen bij Jezus brengen en Jezus bij de mensen. We willen in wie wij zijn en in alles wat wij doen, Jezus laten zien. Wanneer de missie onze focus is, zullen alle andere onderdelen van het gemeenteleven en ons eigen geloof op hun plaats vallen. Net zoals je het beste leert, wanneer je het moet doorvertellen.

We stimuleren elkaar om Jezus te kennen en dus met Hem te leven, om het leven met Hem het middelpunt en de prioriteit van ons leven en onze gemeenschap te laten zijn. We willen ons richten op God en niet zozeer op de gemeente en op wat mensen doen. We willen Hem eren, loven en aanbidden. We willen bewust leven in Zijn reële Tegenwoordigheid in en onder ons. We zijn een gemeente die functioneert in gemeenschappen waarin het evangelie centraal staat.

Onze missie vindt zijn weerslag in de woorden die Jezus zelf gesproken heeft in Lucas 4:18,19.

18 De Geest van de Here is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, 19 om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Here te prediken.

Maar als u denkt dat hogerstaand Schriftgedeelte alleen op Jezus slaat, dan heb ik goed nieuws voor u. Hij zegt namelijk in Johannes 14:12,13: 12 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader. 13 En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Deze woorden van de Here Jezus, vormen onze missie statement.